Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

dds

Department on Disability Services
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about Department on Disability Services for Vietnamese speakers.

TÊN cơ quan:
Sở Phục vụ Người khuyết tật (DDS)


Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phục vụ Người khuyết tật (DDS) là cung cấp các dịch vụ sáng tạo, chất lượng cao để giúp những người khuyết tật sống một cuộc sống có ý nghĩa và hiệu quả với tư cách là thành viên quan trọng của gia đình, trường học, nơi làm việc, và cộng đồng trong mỗi khu phố thủ đô Washington DC.

MÔ TẢ VÀ DỊCH VỤ:

Phòng Quản trị Dịch vụ (DDA) chịu trách nhiệm giám sát, phối hợp và hỗ trợ tất cả các dịch vụ về trí tuệ và phát triển cho những người khuyết tật trong thủ đô. DDA phối hợp các dịch vụ tại nhà và tại trung tâm cộng đồng cho hơn 2.100 người để mỗi người có thể sống, làm việc và tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng mà mình lựa chọn, cùng lúc với việc tăng cường sức khỏe, an sinh và cuộc sống có chất lượng.

Phòng phục hồi Chức năng (RSA) hỗ trợ người khuyết tật về thể chất, nhận thức và cảm xúc để họ đạt được một cuộc sống có chất lượng cao hơn bằng cách tìm kiếm và duy trì việc làm, kinh tế tự cung tự cấp, và độc lập. Nhân viên ban Thị lực của RSA giúp người mù và người kém thị lực trong thủ đô có được những thông tin mà họ cần có để quyết định lựa chọn qua các dịch vụ giúp gia tăng cơ hội cho họ.

Phòng xác định khuyết tật (DDD) đánh giá xem ai sẽ hợp lệ để nhận trợ cấp an sinh khuyết tật (SSDI) và trợ cấp xã hội (SSI) bằng cách phối hợp với cơ quan An sinh Xã hội của liên bang.

các DỊCH VỤ:

Phòng Quản trị Dịch vụ - Muốn nhận các dịch vụ của phòng này, xin vui lòng liên hệ với Ban Phỏng vấn và Duyệt xét điều kiện hợp lệ tại 202-730-1791.

Phòng phục hồi Chức năng - Muốn nhận các dịch vụ của phòng này, xin vui lòng liên hệ với Ban Phỏng vấn tại 202-442-8400.

Phòng xác định khuyết tật - Muốn được trả lời các câu hỏi liên quan đến SSDI và SSI, vui lòng liên hệ 202-442-8500

DỊCH VỤ THÔNG DỊCH:

Khi bạn liên hệ với chúng tôi, cho dù qua điện thoại hoặc đích thân đến nơi, nhân viên chúng tôi sẽ sẵn sàng kết nối bạn với một thông dịch viên nhờ có dịch vụ Đường dây Ngôn ngữ. Ngoài ra, chúng tôi cũng có dịch vụ ra dấu cho người câm điếc, để đáp ứng nhu cầu của người dân mà chúng tôi phục vụ.

THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Department on Disability Services (DDS)
250 E Street, SW
Washington, DC 20024
(202) 730-1700